Slutspurt & VILDE tilbud! Shop Final SALE her.

CSR

BabySam arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv gennem en ansvarlig praksis. Det er BabySams politik, at produkter solgt i alle forretningsområder produceres under ansvarlige forhold, både når det gælder miljø, klima og menneskerettigheder, sociale forhold, medarbejderforhold samt antikorruption.


Menneskerettigheder:

Da BabySam indkøber en lang række produkter fra leverandører rundt omkring i verdenen, er der en risiko for, at visse leverandører, i visse lande, ikke kan opretholde de internationale anerkendte menneskerettighedskonventioner. BabySam har i året forsat arbejdet med, at alle indgåede leverandøraftaler overholder menneskerettighederne. Herigennem sikres, at produkter solgt i BabySam er produceret under ansvarlige forhold, både når det gælder påvirkning af miljø, klima og menneskerettigheder. Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, at lovgivning indenfor produktområdet overholdes og som minimum lever op til gældende lovgivning i Danmark og EU. Det skal sikre, at der ikke sker brud på nationale regler og lovgivning gældende inden for produktion. Herudover opfordres leverandørerne til at følge The 10 Global Compact Principles by the United Nations. Disse krav er inkluderet i BabySams Code of Conduct.


BabySam respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som afgives på BabySams platforme. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af personoplysninger. BabySam registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.


Brugen af data skal, i BabySam, altid kunne forklares og forsvares. Derfor er de etiske overvejelser også en del af processen, når der investeres i ny teknologi, og hvordan denne bruges etisk forsvarligt.

Miljø- og klimaforhold:

De væsentligste risici for negativ påvirkning af klimaet er relateret til energiforbruget til drift af butikker, affaldshåndtering for produkterne der sælges, og specifikt den pap og plastik som bruges i forbindelse med transport fra leverandører til butik. Samtidigt er det vigtige at produkter har så lang en livscyklus som muligt.


BabySam investerer fortsat i energiovervågning, som gør muligt at se f.eks. elforbruget time for time på alle lokationerne. Det er forventningen, at dette samme med tiltag som energisynet vil bidrage til at mindske energiforbruget.


BabySam er begyndt udfasningen af benzinbiler og erstatte disse med el/plug-in-hybrid biler. Der er i året kun anskaffet el/hybrid personbiler. Vi forventer at have udfaset alle diesel last- og varevogne inden 2030. Vi vil arbejde aktivt på, at der opsættes ladestander på virksomhedens adresser.


BabySam har i 2022/23 nedbragt det direkte elforbrug med 83.742 kWh i forhold til sidste regnskabsperiode.

BabySam forventer at fortsætte og styrke indsatsen omkring nedbringelse af CO2 udledningen. Det er forventningen, at dette vil bidrage til yderligere reduktion i 2023/24.


Sociale forhold og medarbejderforhold:

Den væsentligste risiko for negativ påvirkning af sociale forhold og medarbejderforhold er relateret til medarbejdernes trivsel fysisk og psykisk.


For at sikre at medarbejderne ved hvordan og hvornår de er en succes, og dermed undgå stress, er udvikling af medarbejdernes kompetencer ekstremt vigtigt. BabySam har forsat udviklingen af den digitale platform hvor træning, procedurebeskrivelser, kommende arbejdsopgaver m.v. er indeholdt. Alle medarbejdere har adgang til denne platform. Herigennem sikres en præcis og målrettet kommunikation til den enkelte medarbejder om forventninger og krav, hvilket bidrager til mindre stress og dermed bedre trivsel.


For at bidrage til en positiv udvikling i medarbejdernes fysiske velbefindende, er der lanceret et afsnit om sundhed i den digitale kommunikations platform. Her kan medarbejderne læse om sundhedsfremmende initiativer og få hjælp til f.eks. rygestop, stresshåndtering mv.


Antikorruption

BabySam tolererer ingen former for korruption og bestikkelse. Da vi arbejder og indkøber på tværs af landegrænser og kulturer, er der risiko for, at vores medarbejdere vil blive udsat for situationer med korruption, bestikkelse eller spørgsmål om såkaldt ”smøremiddel”.


Der er i 2022/23 ikke blevet rapporteret tilfælde af brud med forretningsetisk adfærd eller korruptionstilfælde.


Dataetik

I BabySam tager vi dataetik alvorligt, og har stor respekt for hvordan og hvornår data bruges, og hvem der har adgang til disse. For at kunne levere den bedste service til vores kunder kræver det adgang til og behandling af forskellige former for data.


For at kunne tilbyde vores kunder den bedste service og mest relevante informationer, anvendes der persondata i form af navn og adresser f.eks. for levere bestilte produkter på babysam.dk. Udover dette bruges der købshistorik for at kunne tilbyde den bedste service og mest relevante information til vores kunder.


Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give oplysningerne en tilstrækkelig beskyttelse.


BabySam sælger eller videregiver på ingen måde personoplysninger til tredjepart og opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.


Ambitioner for 2023/24

Vi har i BabySam en ambition om at fortsætte og udvide vores arbejde med ansvarlighed i 2023/24. De konkrete initiativer vil bl.a. omfatte:


Miljø- og klimaforhold:

BabySam forventer at de igangsatte initiativer med udfasning af benzinbiler, energiovervågning og udskiftning af lyskilder til LED vil bidrag til en nedbringelse af CO2 og dermed påvirkningen på miljøet for 2023/24.


Sociale forhold og medaerbejderforhold:

For 2023/24 vil der blive arbejdet konkret med trivselsmålinger med det formål at sætte endnu mere præcist ind for at højne trivslen blandt medarbejderne. Det forventes bl.a. at resultere i et målrettet træningsforløb for alle ledere, hvor fokus på god ledelse skal medvirke til mindre sygefravær, som er relateret til stress og dårlig ledelse.


Antikorruption:

Alle nye medarbejdere bliver ved ansættelsen introduceret til virksomhedens forretningsetik, herunder bl.a. politik om gaver og underholdning. Det sikres derudover, via standardiserede krav til alle leverandører, at den enkelte medarbejder ikke isoleret set kan godkende samhandel som ikke lever op til kravene.


Dataetik:

Det er BabySams fortsatte ambition at udnytte de muligheder der opstår i brugen af data til at løbende yde den bedste service og give de mest relevante informationer til vores kunder. Vi vil fortsætte med at tage et etisk ansvar og med at sikre, at alle løsninger der implementeres bakkes op af etiske overvejelser.