Vi har vilde fødselsdagstilbud! Se dem alle her.

CSR

BabySam arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv gennem en ansvarlig praksis. Det er BabySams politik, at produkter solgt i alle forretningsområder produceres under bæredygtige forhold, både når det gælder miljø, klima og menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold samt antikorruption.


Menneskerettigheder:

Da BabySam indkøber en lang række produkter fra leverandører spredt omkring i verdenen, er der en risiko for at visse leverandører i visse lande ikke kan opretholde de internationale anerkendte menneskerettighedskonventioner. BabySam har i året forsat arbejdet med, at alle indgåede leverandøraftaler overholder menneskerettigheder. Herigennem sikres, at produkter solgt i BabySam er produceret under bæredygtige forhold, både når det gælder påvirkning af miljø, klima og menneskerettigheder. Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, at lovgivning indenfor produktområdet overholdes og som minimum lever op til gældende lovgivning i Danmark og EU. Det skal sikre, at der ikke sker brud på nationale regler og lovgivning gældende inden for produktion. Herudover opfordres leverandørerne til at følge The 10 Global Compact Principles by the United Nations. Disse krav er inkluderet i BabySams Code of Conduct. BabySam respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du afgiver på BabySams platforme. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. BabySam registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Brugen af data skal, i BabySam, altid kunne forklares og forsvares og derfor er de etiske overvejelser også en del af processen når der investeres i ny teknologi og hvordan denne bruges en på forsvarlig etisk måde.


Miljø- og klimaforhold:

De væsentligste risici for negativ påvirkning af klimaet er relateret til energiforbruget til drift af butikker, samt at de solgte produkter har så lang en livscyklus som muligt. For negativ påvirkning af miljøet er det affaldshåndtering for produkterne der sælges, og specifikt den pap og plastik som bruges i forbindelse med transport fra leverandører til butik. BabySam investerer fortsat i energiovervågning, som gør muligt at se f.eks. elforbruget time for time på alle lokationerne. Det er forventningen at dette samme med tiltag energisynet vil bidrage til at mindske energiforbruget. BabySam er begyndt udfasningen af benzinbiler og erstatte disse med el/hybrid biler. De første el/hybrid biler er leveret ultimo 2021. Samtidig er der blevet opsat lade standere på virksomhedens adresse. BabySam forventer at fortsætte og styrke samarbejdet omkring nedbringelse af CO2 og forbruget af plastik. Det er forventningen, at dette vil bidrage til yderligere reduktion i 2022/23.


Sociale forhold og medarbejderforhold:

Den væsentligste risiko for negativ påvirkning af sociale forhold og medarbejderforhold er relateret til medarbejdernes trivsel fysisk og psykisk.

For at sikre at medarbejderne ved hvordan og hvornår de er en succes, og dermed undgå stress, er udvikling af medarbejdernes kompetencer ekstremt vigtigt. BabySam har forsat udviklingen af den digitale platform hvor træning, procedurebeskrivelser, kommende arbejdsopgaver m.v. er indeholdt. Alle medarbejdere har adgang til denne platform. Herigennem sikres en præcis og målrettet kommunikation til den enkelte medarbejder om forventninger og krav, hvilket bidrager til mindre stress og dermed bedre trivsel. For at bidrage til en positiv udvikling i medarbejdernes fysiske velbefindende, er der lanceret et afsnit om sundhed i den digitale kommunikations platform. Her kan medarbejderne læse om sundhedsfremmende initiativer og få hjælp til f.eks. rygestop, stresshåndtering mv.


Antikorruption

BabySam tolererer ingen former for korruption og bestikkelse, men da vi arbejder og indkøber på tværs af landegrænser og kulturer, er der risiko for, at vores medarbejdere vil blive udsat for situationer med korruption, bestikkelse eller spørgsmål om såkaldt ”smøremiddel”.

Der er i 2021/22 ikke blevet rapporteret tilfælde af brud med forretningsetisk adfærd eller korruptionstilfælde.


Ambitioner for 2022/23

Vi har i BabySam en ambition om at fortsætte og udvide vores arbejde med ansvarlighed i 2022/23.De konkrete initiativer vil bl.a. omfatte:


Miljø- og klimaforhold:

BabySam har igangsatte og vil forsætte initiativer med udfasning af benzinbiler, energi overvågning og udskiftning af lyskilder til LED som bidrag til en nedbringelse af CO2 og dermed påvirkningen på miljøet for 2022/23 Sociale forhold og medarbejderforhold: For 2022/23 vil der blive arbejdet konkret med trivselsmålinger med det formål at kunne sætte endnu mere præcist ind for at højne trivslen blandt medarbejderne. Det forventes bl.a. at resultere i et målrettet træningsforløb for alle ledere, hvor fokus på god ledelse skal medvirke til mindre sygefravær relateret til stress og dårlig ledelse.


Antikorruption:

I 2020/21 indførte koncernen en praksis hvor at alle nye medarbejdere ved ansættelsen bliver introduceret til virksomhedens forretningsetik, herunder bl.a. politik om gaver og underholdning. Det sikres derudover via standardiserede krav til alle nye leverandører, at den enkelte medarbejder ikke isoleret set kan godkende samhandel som ikke lever op til disse.


Dataetik:

Det er BabySams fortsatte ambition at udnytte de muligheder der opstår i brugen af data til at fortsat at yde den bedste service og give de mest relevante informationer til vores kunder. Vi vil fortsætte med at tage et etisk ansvar og sikre at alle løsninger der implementeres bakkes op af etiske overvejelse.