CSR

BabySam arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv gennem en ansvarlig praksis. Det er BabySamspolitik, at produkter solgt i alle forretningsområder produceres under bæredygtige forhold, både når detgælder miljø, klima og menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold samtantikorruption.

Menneskerettigheder:

Da BabySam indkøber en lang række produkter fra leverandører spredt omkring i verdenen, er der enrisiko for at visse leverandører i visse lande ikke kan opretholde de internationale anerkendtemenneskerettighedskonventioner. BabySam har i året forsat arbejdet med, at alle indgåedeleverandøraftaler overholder menneskerettigheder. Herigennem sikres, at produkter solgt i BabySam erproduceret under bæredygtige forhold, både når det gælder påvirkning af miljø, klima ogmenneskerettigheder. Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, at lovgivning indenforproduktområdet overholdes og som minimum lever op til gældende lovgivning i Danmark og EU. Det skalsikre, at der ikke sker brud på nationale regler og lovgivning gældende inden for produktion. Herudoveropfordres leverandørerne til at følge The 10 Global Compact Principles by the United Nations. Disse kraver inkluderet i BabySams Code of Conduct.


Miljø- og klimaforhold:

De væsentligste risici for negativ påvirkning af klimaet er relateret til energiforbruget til drift afbutikker, samt at de solgte produkter har så lang en livscyklus som muligt. For negativ påvirkning afmiljøet er det affaldshåndtering for produkterne der sælges, og specifikt den pap og plastik som bruges iforbindelse med transport fra leverandører til butik.

BabySam har derfor fra 1. juni 2019 implementeret en ny procedure for affaldshåndtering. Det betyder,at vi nu sorterer plastik med henblik på genanvendelse fremfor afbrænding, samt at affaldsbeholdere ividest muligt omfang kun hentes af affaldstransportører, når de er fyldte. Det vurderes, at det harreduceret C02 belastningen samlet set med 10 - 15 %. Gratis udlevering af plastikposer fra voresbutikker er stoppet fra 1. februar 2019, hvilket har reduceret forbruget af plastikposer markant. BabySam forventer at fortsætte og styrke samarbejdet omkring nedbringelse af CO2 og forbruget afplastik. Det er forventningen, at dette vil bidrage til yderligere reduktion i 2020/21.

I samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde har vi ligeledes startet et fælles initiativ: at samle midler indtil gratis julegaver til de mange børnefamilier, som er økonomisk trængte. En julegave, som kan væremed til at bringe juleglæde og mindske disse børnefamiliers bekymring for, hvordan økonomien skal slåtil, i en dyr december måned. Julen er for alle, uanset familiers økonomiske situation – og dette ligger tilgrund for julegaveprojektet Vores Jul.

BabySam donerer minimum 250.000 kr. til julegaveprojektet, men indsamlingen er åben for alle, somønsker at støtte - privatpersoner såvel som virksomheder.


Sociale forhold og medarbejderforhold:

Den væsentligste risiko for negativ påvirkning af sociale forhold og medarbejderforhold er relateret tilmedarbejdernes trivsel fysisk og psykisk.

For at sikre at medarbejderne ved hvordan og hvornår de er en succes, og dermed undgå stress, erudvikling af medarbejdernes kompetencer ekstremt vigtigt. BabySam har forsat udviklingen af dendigitale platform hvor træning, procedurebeskrivelser, kommende arbejdsopgaver m.v. er indeholdt.Alle medarbejdere har adgang til denne platform. Herigennem sikres en præcis og målrettetkommunikation til den enkelte medarbejder om forventninger og krav, hvilket bidrager til mindre stressog dermed bedre trivsel.

For at bidrage til en positiv udvikling i medarbejdernes fysiske velbefindende, er der lanceret et afsnitom sundhed i den digitale kommunikations platform. Her kan medarbejderne læse omsundhedsfremmende initiativer og få hjælp til f.eks. rygestop, stresshåndtering mv.


Antikorruption

BabySam tolererer ingen former for korruption og bestikkelse, men da vi arbejder og indkøber på tværsaf landegrænser og kulturer, er der risiko for, at vores medarbejdere vil blive udsat for situationer medkorruption, bestikkelse eller spørgsmål om såkaldt ”smøremiddel”.

Der er i 2019/20 ikke blevet rapporteret tilfælde af brud med forretningsetisk adfærd ellerkorruptionstilfælde.


Ambitioner for 2020/21

Vi har i BabySam en ambition om at fortsætte og udvide vores arbejde med ansvarlighed i 2020/21. Dekonkrete initiativer vil bl.a. omfatte:


Miljø- og klimaforhold

BabySam forventer fortsat at styrke samarbejdet omkring nedbringelse af CO2 og forbruget af plastik.Det er forventningen at dette vil bidrage til yderligere reduktion i 2020/21.


Sociale forhold og medarbejderforhold

For 2020/21 vil der blive arbejdet konkret med trivselsmålinger med det formål at kunne sætte endnumere præcist ind for at højne trivslen blandt medarbejderne. Det forventes bl.a. at resultere i etmålrettet træningsforløb for alle ledere, hvor fokus på god ledelse skal medvirke til mindre sygefraværrelateret til stress og dårlig ledelse.


Antikorruption

I 2019/20 indførte koncernen en praksis hvor at alle nye medarbejdere ved ansættelsen bliverintroduceret til virksomhedens forretningsetik, herunder bl.a. politik om gaver og underholdning.Det sikres derudover via standardiserede krav til alle nye leverandører, at den enkelte medarbejder ikkeisoleret set kan godkende samhandel som ikke lever op til disse.